Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Budownictwo

Budynek, budowla, obiekt budowlany – słowniczek pojęć budowlanych

Budynek, budowla, obiekt budowlany – każdy jakoś to opisze, ale jakie są dokładne definicje tych słów? Prezentujemy słowniczek podstawowych pojęć budowlanych.

Budynek – definicja

Jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem i wydzielony jest z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ściana), a także posiada fundamenty oraz dach (lub stropodach). Przestrzeń ta może być wewnętrznie dzielona przez elementy takie jak ściany zewnętrzne czy stropy. Rodzaje budynków:

 • budynki mieszkalne
 • budynki przemysłowe
 • budynki biurowe
 • budynki magazynowe np. silosy
 • budynki oświaty, nauki i kultury
 • inne budynki

Budynki można podzielić także biorąc pod uwagę ich wysokość; niskie – do 12 m, średniowysokie – 12 do 25 m, wysokie – 25 do 55 m, wysokościowe – powyżej 55 metrów.

Budowla – definicja

Budowlą jest każda konstrukcja budowlana, która nie jest budynkiem lub elementem małej architektury. Prawo podatkowe precyzuje: jest to obiekt budowlany niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury, ale budowlą może być także urządzenie budowlane zapewniające możliwość korzystania z obiektu budowlanego do jakiej należy zgodnie z przeznaczeniem. Przykłady budowli:

 • lotnisko
 • droga
 • linia kolejowa
 • tunel
 • maszt
 • zapora
 • zbiornik
 • oczyszczalnia ścieków
 • składowisko odpadów
 • cmentarz
 • pomnik
 • elektrownia wiatrowa
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia
 • budowle ziemne obronne
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe

Obiekt budowlany – definicja

Obiekt budowlany definiowany jest przez Prawo Budowlane, a definicja zawarta w art. 3 pkt 1 brzmi:

…obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

Według eurokodów jest to wszystko co zostało zbudowane lub jest wynikiem robót budowlanych. Odnosi się do całych obiektów budowlanych wraz z elementami konstrukcyjnymi, niekonstrukcyjnymi oraz geotechnicznymi.