Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Budownictwo

Inspekcja nadzoru budowlanego – co sprawdza przy odbiorze budynku

Bardzo ważnym elementem każdej budowy jest odpowiedni nadzór budowlany. To nie tylko kontrola prac na placu budowy, ale także prowadzenia dokumentacji budowy. Równie ważne są czynności przy odbiorze budynku. Dowiedz się, kto odpowiada za nadzór i co inspektor będzie sprawdzał przy odbiorze budowy.

Nadzór administracyjny a nadzór inwestorski

Nadzór budowlany obejmuje działania kontrolne, które mają sprawić, że wszelkie prace na budowie będą wykonywane bezpiecznie, zgodnie z przepisami i z projektem oraz terminowo. Kontrolę przeprowadza inspektor nadzoru budowlanego. Są dwa rodzaje nadzoru budowlanego – nadzór inwestorski i nadzór administracyjny.

Nadzór inwestorski, nawet jeśli nie jest obligatoryjny, to warto go mieć. Do zadań inspektora inwestorskiego, który reprezentuje inwestora należy czuwanie, aby wykonawca prac budowlanych terminowo i poprawnie wywiązywał się z prac budowlanych, które są zawarte w umowie. Sprawdza też roboty budowlane, które ulegają zakryciu. Mówiąc krótko, inspektor inwestorski niejako zastępuje inwestora na placu budowy, pilnując jego interesów. Jest to szczególnie pożądane, gdy kierownika budowy zatrudnia wykonawca, a nie inwestor. Są też obiekty, przy których budowie obligatoryjne jest zatrudnienie inwestorskiego inspektora nadzoru, m.in. mosty czy budowle o wysokości powyżej 15 nad poziom terenu.

Natomiast nadzór budowlany administracyjny jest urzędem państwowym. To niejako strażnik przepisów Prawa budowlanego. W czasie realizacji inwestycji najczęściej spotykamy się z powiatowym i wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Inspektorzy sprawdzają m.in., czy obiekt jest budowany zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami zabudowy. Sprawują też kontrolę nad działaniami administracji architektoniczno-budowlanej oraz badają przyczyny zaistniałych katastrof budowlanych.

Rola inspektora nadzoru budowlanego przy odbiorze budynku

Proces budowy inwestycji zaczyna zgłoszenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych do inspektora nadzoru budowlanego. Również zakończenie budowy musi być zgłoszone do nadzoru.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie? Jeśli budowa, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, została całkowicie ukończona, należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jeśli jednak chcesz rozpocząć użytkowanie budowanego obiektu jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac, wówczas musisz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W tej sytuacji inspektor może przeprowadzić kontrolę.

Trzeba też pamiętać, że jeśli w projekcie budowlanym były uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej czy wymagań sanitarno-higienicznych, to zanim złożysz zawiadomienie do nadzoru, powiadom stosowne służby o zakończeniu budowy. Mają one 14 dni na sprawdzenie, czy wszystkie uzgodnienia zostały wykonane poprawnie. Jeśli w tym terminie służby nie zgłoszą sprzeciwu i uwag, to możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag. Razem z zawiadomieniem przekaż je do nadzoru.

Co sprawdzi nadzór budowlany przy odbiorze?

Nadzór budowlany przy odbiorze sprawdzi przede wszystkim dokumenty. Dlatego do zawiadomienia o zakończeniu robót czy wniosku o pozwolenie na użytkowanie, należy dołączyć szereg dokumentów. Warto je przygotować bardzo starannie, ponieważ brak któregoś z nich może skutkować odrzuceniem wniosku, kontrolami i kolejnymi procedurami, a to w oczywisty sposób przedłuży cały proces.

Obowiązkowymi dokumentami, które należy dołączyć są:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami zabudowy oraz przepisami prawa;
  • protokoły odbiorów przyłączy;
  • protokół kontroli przewodów kominowych;
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  • ewentualny test szamba (jeśli nie ma kanalizacji);
  • kopie rysunków, które wchodzą w skład projektu z naniesionymi zmianami.

Teraz inspektor nadzoru budowlanego ma 21 dni na sprawdzenie tych wszystkich dokumentów. W tym czasie może złożyć sprzeciw lub wezwać do uzupełnienia danych. Jeśli wszystko jest w porządku, to wtedy otrzymujemy potwierdzenie, że oficjalnie możemy korzystać z obiektu.

W przypadku budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej niezbędne jest pozwolenie na użytkowanie. W ciągu 21 dni od złożenia wniosku o pozwolenie, inspektor nadzoru budowlanego musi przeprowadzić kontrolę i odbiór budynku. Inwestor musi być obecny na budowie w czasie kontroli. Po jej zakończeniu inspektor wydaje decyzję administracyjną w sprawie pozwolenia na użytkowanie.