Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Budownictwo

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych to dokument załączony do Ustawy Prawa Budowlanego, który zawiera informacje o kategoriach obiektów wraz ze współczynnikami wielkości.

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych
Współczynnik kategorii obiektu (k)Współczynnik wielkości obiektu (w)

Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne2,01,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe 

1,0

1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże
do dwóch stanowisk włącznie
 

1,0

1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania
i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
 

5,0

 

1,0

Kategoria V – obiekty sportu
i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
 

10,0

 

1,0

Kategoria VI – cmentarze8,01,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 

7,0

 

1,0

Kategoria VIII – inne budowle5,01,0
Współczynnik wielkości obiektu (w)

(kubatura w m3)

<2500>2500 – 5000>5000 – 10000>10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki
i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria
i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,5

Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 

 

6,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

2,5

Kategoria XII – budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zabudowa koszarowa 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,5

Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne4,01,01,52,02,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 

15,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 

9,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 

12,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,5

Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,5

Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych

 

 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(powierzchnia w m2)

<1000>1000 – 5000>5000 – 10000>10000
Kategoria XX – stacje paliw15,01,01,52,02,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 

 

 

10,0

 

 

 

1,0

 

 

 

1,5

 

 

 

2,0

 

 

 

2,5

Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 

8,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(powierzchnia w ha)

<1>1 – 10>10 – 20>20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 

 

10,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

2,0

 

 

2,5

Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 

9,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(długość w km)

<1>1 – 10>10 – 20>20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

1,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

8,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(długość w m)

<20>20 – 100>100 – 500>500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

 

 

9,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 

5,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(wysokość w m)

<20>20 – 50>50 – 100>100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 

10,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(wydajność w m3/h)

<50>50 – 100>100 – 500>500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 

8,0

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

2,5

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *